Organisatie

Alle ouders zijn actief betrokken bij het leven op Navarea. Dat komt tot uitdrukking in regulier overleg, werkgroepen en ad hoc samengestelde werkgroepen rond een thema.

Ouderoverleg
De praktische gang van zaken is door het bestuur gedelegeerd aan de oudervergadering die iedere 6 weken bij elkaar komt. In dit overleg staat het wel en wee van de woongroep centraal. Dat bepaalt ook de inhoud van de vergadering. De bewoners sluiten bij dit overleg kort aan en ieder van hen vertelt wat er speelt en wat hen bezig houdt.

Bewonersoverleg
Eenmaal per maand vergaderen de bewoners en bespreken zij de dingen die hen bezighouden. Dit overleg wordt begeleid door een begeleider en ook de orthopedagoog is bij dit overleg aanwezig. De bewoners koppelen aan het ouderoverleg terug wat er uit hun overleg naar voren is gekomen.

Werkgroepen
Naast de boven genoemde regelmatige bijeenkomsten zijn er werkgroepen actief waarin een aantal ouders het voortouw nemen in afstemming met het ouderoverleg. Sommige werkgroepen zijn permanent (personeel, tuininrichting, binnenhuisarchitectuur, beheer van het wonen), andere werkgroepen worden samengesteld op basis van een thema dat speelt.

Scholing op thema
Jaarlijks komen alle ouders en zorgverleners bij elkaar rond een thema dat actueel is en bij bewoners of ouders speelt. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door een aantal ouders.

Teamoverleg
Belangrijk in de zorg en begeleiding is het teamoverleg. Daarin stemmen de zorgverleners onderling af en ook met ouders over zowel de algemene gang van zaken als over specifieke zorg en begeleiding van individuele bewoners.

Tekening concept Steigereiland